Page 7 - Gazeta AFP
P. 7

E premte, 12 janar 2018                                                           477
                                       SHËNDETI    Në fazën e parë të saj, bëhet
    diagnostikimi i problemeve
    koro-nare, bllokimi i enëve të
    gjakut që ushqejnë zemrën
    dhe, nëse problemet mund të
     trajtohen sipas kritereve
    përcaktuara, kalohet në fazën
     ndërhyrëse. Por si duhet të
    kryhet ky lloj diagnostikimi?
    Cilët janë pacientët që e kanë
    të nevojshëm? Mjeku, Taulant
     Gishto, tregon të gjitha kë-
    shillat që duhet të ndjekë një
     pacient kardiak, para se të
     kry-ejë koronarografinë


        Sonila Isaku       oronarografia është një
        procedurë diagnostikuese
        invazive, e cila shërben
   Kpër të zbuluar praninë ose
   jo të sëmundjes së arterieve koronare. Çfarë është koronarografia
   Në gjitha rastet, kur në bazë të anke-
   save dhe rezultateve të ekzaminimeve
   jo-invazive (EKG, ECHO e zemrës dhe
   prova ushtrimore), dyshohet prania e
   sëmundjes së arterieve koronare, dhe përse shërben ajo
   atëherë duhet që pacienti t'i nënsh-
   trohet koronarografisë. Po ashtu, në
   rastet kur pacienti po përjeton një
   infarkt akut të miokardit, korona-                               uljen drastike të humbjes së jetës së Këshilla para dhe pas
   rografia është ekzaminimi i zgjedhur                              pacientit në fazën akute.        koronarografisë
   për lokalizimin e bllokimit apo ngushti-                              Hapat që duhen ndjekur    Këshillat rutinë të pacientëve, përpara
   mit të arteries koronare, që më pas                                Në rast se pacienti stentohet procedurës së koronarografisë, lidhen
   trajtohet me procedurat e duhura                                (zgjerohet ena e gjakut) me sukses, me holluesit (medikamentet) që
   revaskularizuese. Por si duhet të kry-                             ndiqet si protokoll vlerësimi i pacientit përdoren përpara procedurës. Pacientit
   het ky lloj diagnostikimi dhe cilët janë                            4 herë brenda vitit të parë, pas i rekomandohet të jetë i pangrënë, atë
   pacientët që e kanë të nevojshme?                                procedurës, që përkthehet në muajin ditë që kryen procedurën. Mjekët e
   Mjeku, Taulant Gishto, tregon të gjitha                             e parë, të tretë, të gjashtë dhe të përgatisin pacientin me ekzaminimet
   këshillat që duhet të ndjekë një pacient                            dymbëdhjetë pas procedurës. Nëse standarde, ku përfshihet gjak komplet,
   kardiak, para se të kryejë korona-                               pacienti shfaq shqetësime, ai duhet t'i bilanc biokimik, EKG, eko kardiake,
   rografinë                                            paraqesë ato, në çdo moment, te grafi pulmoni. Pas procedurës,
       Koronarografia                                     mjeku kurues. Pacientët që kryejnë pacientëve u rekomandohet marrja e
     Koronarografia është një procedurë                              koronarografinë, kontrolle të herëpa- 1.5-2 litra ujë në 2 orët e para, që të
   diagnostikuese dhe intervencionuese revaskularizimi i enës së mbyllur, ngushtimit, i rikthen këta pacientë në shershme, duhet të kryejnë edhe kemi sa më pak ndërlikime nga lënda
   apo ndërhyrëse (PCI). Në fazën e parë, nëpërmjet procedurës së PCI, është një përditshmëri të pakufizuar. Përfitimi pranë mjekut të familjes e, më pas, e kontrastit e përdorur. Nëse shkon
   bëhet diagnostikimi i problemeve jetëshpëtues në shumicën e rasteve. i pacientëve që po kalojnë një infarkt bazuar në sistemin e referimit, tek me sukses dhe pacienti s’ka kaluar
   koronare (bllokimi i enëve të gjakut që Çfarë përfiton pacienti akut miokardi, është i jashtë- kardiologu i poliklinikës apo rrethit ku një infarkt akut, mund të dalë nga
   ushqejnë zemrën). Nëse problemet  Përfitimi i pacientëve me anginë të zakonshëm, pasi sa më shpejt të futet banojnë. Rastet e vështira lidhen me spitali pas 48-orëve. Nëse është
   mund të trajtohen sipas kritereve të paqëndrueshme, lidhet me faktin që pacienti në sallën e hemodinamikës, ndihmën e pacientëve që janë në fazën stentuar, duhet të presim ditëqëndri-
   përcaktuara, kalohet në fazën ndër- këtyre pacientëve nëpërmjet PCI apo sa më shpejt të hapet ena përgje- e infarktit akut të miokardit. Kjo pasi, min sipas protokollit. Pas daljes nga
   hyrëse. Rreziqet e koronarografisë, ndërhyrjes me stente, mund t'u gjëse, aq më shumë ind muskulor shpeshherë, këta pacientë shfaqen në spitali, me mjekimet që u shënohen
   janë nga risqet që mund të lidhen me parandalohet një infarkt i mundshëm ruhet pa u dëmtuar dhe aq më pak gjendje të dekopesuar e shoqëruar me në fletëdalje, pacientët duhet të
   ndërlikimet lokale si hematoma apo nga ngushtimi kritik i enëve koronare. invalidizohet pacienti, pasi ka kaluar gjendje shoku kardiogjen, një situatë drejtohen te mjeku i familjes, për të
   disekimi i arteries femorale (çarje e Përfitim i drejtpërdrejtë lidhet dhe me fazën akute të infarktit. Duhet për- jete kërcënuese, ku zemra ka humbur kryer procedurat e marrjes së
   murit të aortës); ndërlikimet që mund cilësinë e jetës, ku largimi i dhimbjes mendur këtu, edhe rëndësia e pazë- funksionin pompë, si rrjedhojë e medikamenteve me rimbursim, kur ka
   të lidhen me lëndën e kontrastit që së gjoksit, si rrjedhojë e hapjes së vendësueshme e kësaj procedure, në infarktit.    nevojë.
   përdoret në ekzaminim, deri tek ndë-
   rlikimet më problematike si disekimi i
   arterieve koronare, tromboza brenda          KËSHILLA                     Koronarografi
   stentit, deri në humbjen e jetës.
       Ku rekomandohet
     Ky ekzaminim rekomandohet në • Këshillat rutinë të pacientëve, lidhen • Nëse procedura është e sukse-
   pacientët ku dyshohet ngushtimi i me holluesit (medikamentet) që  sshme dhe pacienti s’ka kaluar infarkt
   arterieve koronare, nëpërmjet infor- përdoren, para procedurës së koro- akut miokardi, mund të dalë nga
   macioneve që vijnë nga ankesat e
   pacientit; nga ndryshimet në elektroka- narografisë. Pacienti duhet të jetë i spitali pas 48-orëve. Në të kundërt,
   rdiogramë; në ekokardiogramë; nga të pangrënë, ditën që kryen procedurën. nëse është stentuar, një pa-cient që
   dhënat indirekte që marrim nga prova • Mjekët e përgatisin pacientin me ka kaluar infarkt, duhet të presim
   ushtrimore apo të dhënat imazherike ekzaminimet standarde ku përfshihet ditëqëndrimin sipas protokollit, në
   që vijnë nga angio-CT koronar. Pava-
   rësisht dyshimeve që vijnë nga  gjak komplet, bilanc biokimik, EKG, këta pacientë.
   ekzaminimet e mësipërme, për për- eko kardiake, grafi pulmoni.   • Pas daljes nga spitali, me mjekimet
   caktimin e saktë të problemeve • Pas procedurës, pacientëve u reko- që u shënohen në fletëdalje, pacientët
   koronare, shërben koronarografia. mandohet marrja e 1.5 deri në 2 litra duhet të drejtohen pranë mjekut të
   Ndërsa rastet kur koronarografia është
   fortësisht e indikuar, janë rastet me ujë në 2 orët e para, në mënyrë që të familjes, për të kryer procedurat e
   infarkt akut miokardi të 12-orëve të kemi sa më pak ndërlikime nga lënda e marrjes së medikamenteve me
   para nga fillimi i dhimbjes, ku kontrastit e përdorur.       rimbursim, kur kanë nevojë.

                                            CYAN   MAGENTA   YELLOW  BLACK
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12